Search This Blog

MPSC Mains Paper I : Syllabus for English & Marathi


मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम : 2016 परीक्षेपासून
विषय – मराठी व इंग्रजी पेपर #1
दर्जा: बारावी प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप: पारंपारिक/वर्णनात्मक
गुण: 100 (मराठी – 50 गुण / इंग्रजी – 50 गुण) कालावधी: 3 तास
भाग 1: मराठी (50 गुण)
• निबंध: वैचारिक, वर्णनात्मक, कल्पनात्मक, आत्म कथनपर, समकालीन, ज्वलंत समस्या या प्रकारच्या कोणत्याही एका विषयावर. (दोन पैकी एका विषयावर – सुमारे 400 शब्द)
• भाषांतर – इंग्रजी उताऱ्याचे सुबोध मराठीत भाषांतर करणे. (सुमारे अर्धे पान/२ परिच्छेद)
• सारांश लेखन – साधारणतः 300 शब्दांच्या परीच्छेदाचे 100 शब्दांमध्ये सारांश लेखन करणे.
भाग 2: इंग्रजी (50 गुण)
• Essay: The candidates are expected to write a narrative or a descriptive essay on one of the two given topics in about 400 words. It is intended to judge the candidate’s knowledge of the topic, manner of presentation and also competence in using correct English.
• Translation: Translation of Marathi passage in to English, approximately ½ page (2 paragraphs).
• Precis writing: A passage of about 300 words will be given for precis-writing. The candidates are expected to reduce the passage to one-third of its original length in their own words. The purpose of precis-writing is to judge the candidate’s ability to comprehend, analyse and summarise the main ideas in the passage in their own words to one-third of the given number of words therein.
विषय – मराठी व इंग्रजी पेपर #2
दर्जा: पदवी प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप: वस्तुनिष्ठ/बहुपर्यायी
गुण: 100 (मराठी – 50 गुण / इंग्रजी – 50 गुण) कालावधी: 1 तास
भाग 1: मराठी (50 गुण)
• व्याकरण: वाकप्रचार व म्हणी, समानार्थी/विरुद्धार्थी शब्द, शुद्धलेखन/विरामचिन्हे, इत्यादी.
• आकलन – उताऱ्याखालील प्रश्नांची उत्तरे लिहिणे.
भाग 2: इंग्रजी (50 गुण)
• Grammar – Idioms, Phrases, Synonyms/Antonyms, Correct formation of words and sentences, Punctuation, etc.
• Comprehension – Answers on given passage.
दोन्ही पेपर्स चे गुण कट ऑफ साठी हिशेबात धरल्या जातील.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Blogger Widgets